REALIZACJA PROJEKTÓW

OD CZEGO ZACZĄĆ:

1. KONCEPCJA

2. WSPARCIE TECHNICZNE

3. OFERTA

4. PROJEKT

5. REALIZACJA

WSPÓŁPRACA TO GWARANCJA UDANEGO PROJEKTU!

Każdy projekt jest przez nas realizowany zgodnie z obowiązującymi normami.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. KONCEPCJA

– Wybór urządzeń lub pomysł Klienta

2. WSPARCIE TECHNICZNE

– kontakt telefoniczny lub mailowy
INFORMACJE:
– jak prawidłowo przygotować teren pod montaż placu zabaw
– dobrać odpowiednie urządzenie dla danej grupy wiekowej
– specyfikacja materiałowa (techniczna) do zapytania lub przetargu

3. OFERTA

– oferta / kosztorys / wycena
– karty techniczne z opisem urządzeń

4. PROJEKT

– rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw – rzut 2D
– usługa dodatkowa – wizualizacja 3D

5. REALIZACJA

– złożenie zamówienia przez Klienta
– przyjęcie zamówienia
– podpisanie umowy
– montaż urządzeń
– odbiór – dokumentacja

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozdział  1
Art.  3.  [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) Obiekcie małej architektury
Art.  29.  1 – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
14) wolno stojących:
a) parterowych budynków gospodarczych,
b) garaży,
c) wiat
– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
15) przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)
– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
20) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
21) ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
28) obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
2) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
7) stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
19) obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
20) ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
31) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dział  II     –   Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział  8  Zieleń i urządzenia rekreacyjne
§ 40. [Place zabaw i miejsca rekreacyjne]
2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 1000-1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.
3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1.

Rozdział  9   Ogrodzenia 

§ 41. [Wymogi dotyczące ogrodzenia]
1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 42. [Bramy i furtki]
1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

§ 43. [Wymiary bramy] Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach